Budowa instalalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, zgodnie z podpisaną umową z dnia 18 stycznia 2017 na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Delfin